Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

2947 94e7 390

June 16 2015

5256 8177 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaesperer esperer
0001 534a 390
Reposted fromMissMurder MissMurder viaplugss plugss
2580 3407 390
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viavacannes vacannes
3613 3e12 390

June 13 2015

7566 de29 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaczoo czoo

June 04 2015

Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić,
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic.
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel - Byłaś serca biciem

June 02 2015

4976 60cb 390
3807 fe5a 390
Reposted fromnoticeable noticeable viazembata zembata

June 01 2015

7558 e5df 390
Reposted fromgruubas gruubas viaNoemiJustine NoemiJustine
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viachaffinch22 chaffinch22

May 30 2015

Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaamericano americano
I teraz patrzę na ciebie, a ty pytasz, czy nadal mnie obchodzisz, jakbym mógł przestać cię kochać.
— Cassandra Clare ‘Miasto szkła’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaamericano americano

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viaamericano americano

May 27 2015

Ty
nie potrzeba mi więcej

Reposted fromcarre carre vianotoco notoco
5055 e88f 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaopuszek opuszek

May 26 2015

5447 ffc0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic vianouilles nouilles
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viainsanedreamer insanedreamer
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatroubles troubles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl